Huurvoorwaarden (altijd met chauffeur!)

OldtimerverhuurTilburg d.d. 05-Januari-2016

Van Hogendorpstraat 39

5046LA Tilburg

T : +31 6 21224167 (Antonio van den Elzen)

Definities
In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die als verhuurder van het voertuig de overeenkomst sluit.
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die als huurder of opdrachtgever de overeenkomst sluit
Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de overeenkomst.

Artikel I: Algemeen
a. Deze huurvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verhuurder en huurder waarop verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. De onderhavige huurvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de verhuurder voor de uitvoering waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken.
c. Eventuele afwijkingen op deze algemene huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel II: Aanbiedingen en offertes
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
b. De door verhuurder gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Verhuurder is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de huurder schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. Een getekende offerte geldt als huurovereenkomst.
c. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel III: Bepaling van de vergoeding, overige kosten en de duur
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en de vergoeding zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk of elektronisch is overeengekomen.
b. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de ANWB-routeplanner. Indien niet nader gespecificeerd, worden kilometers en uren gerekend van stalling Tilburg tot stalling Tilburg.

Artikel IV: Uitvoering van de overeenkomst
a. Verhuurder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verhuurder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verhuurder zijn verstrekt, heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren en de uit de annulering voortvloeiende kosten met inachtneming van artikel V aan de huurder in rekening te brengen.
c. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verhuurder is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
d. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan huurder toerekenbaar is.
e. Verhuurder houdt zich het recht voor een ander vervoermiddel in te zetten tijdens de huurperiode dan oorspronkelijk overeengekomen bij overmacht door technisch falen. Dit is te bepalen door de verhuurder en de huurder kan hier geen rechten aan ontlenen. Verhuurder verplicht zich de tarieven van het vervangende vervoermiddel te hanteren, mits deze lager zijn.

Artikel V: Betaling
a. Na akkoord op de offerte met inachtneming van de geldigheidstermijn hiervan, wordt de totaalfactuur verstuurd. Als ondersteuning van de reservering dient 50% van het totaalbedrag binnen 5 dagen na factuurdatum aanbetaald te worden. De resterende 50% van het totaalbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
b. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de gebruiksperiode als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot contante betaling van huurder te verlangen.

Artikel VI: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Gedurende de in de overeenkomst afgesproken periode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld tolgelden en de kosten voor reiniging en parkeren, voor rekening van huurder.

Artikel VII: Gebruik van het voertuig
a. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
b. Huurder is gehouden de auto schoon te houden. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van €25,-.
c. Het is huurder niet toegestaan in de oldtimer(s) gedurende de huurperiode te roken.
d. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

Artikel VIII: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder
a. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig niet als gebrek gelden. Op generlei wijze kan de huurder bij een tekortkoming of gebrek aan het voertuig aanspraak maken op de reeds voldane vergoedingen, met inachtneming van artikel VIII.b
b. Enigerlei schuldvergelijking of korting op de betaling is nimmer toegestaan.

Artikel IX: Annulering van de overeenkomst door huurder
a. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tenminste drie maanden voor aanvang van de huurperiode zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
b. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder tussen drie maanden en één maand voor aanvang van de huurperiode zal 50% van het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.
c. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder binnen één maand voor aanvang van de huurperiode zal het volledig verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel X: Klachtenprocedure
a. Alles geschillen tussen opdrachtgever en ons betrekking hebbende op de overeenkomt of de uitvoering daarvan, die niet in onderling in overleg tussen de partijen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen wij gevestigd. In Afwijking van het voorgaande hebben wij bovendien het recht een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen de opdrachtgever is gevestigd.
b. Op onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.